မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်း တင်ပို့ရန်အတွက် GACC ၏ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိထားသည့် အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ အမည်စာရင်း (Yellow Maize)