မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ နှံစားသီးနှံ တင်ပို့ရန်အတွက် GACC ၏ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီများ အမည်စာရင်း (Grain)