အသင်းသားလျှောက်ရန်

အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာပုံစံ

လက်ရှိ MPBMSMA ၏အဖွဲ့ဝင်တောင်းဆိုချက်ဝင်ရောက်မှုတွင် အချက်အလက်အားလုံးကို ဤနေရာတွင် ပြည့်စုံမှန်ကန်အောင် ဖြည့်စွက်ရပါမည်။

မှတ်ချက်- အသင်းဝင်အသစ် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် အသင်းဝင်အသစ် (Request Login) ကိုရွေးချယ်ပေးပြီး MPBMSMA ၏ အသင်းသားအမှတ် (MPBMSMA’s Member ID) နေရာတွင်ကွက်လပ်ချန်ထားနိုင်သည်။

    MPBMSMA ၏ အသင်းသားဖြစ်ပြီးသားဆိုလျှင်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်ကိုအရင်ဦးစွာဖတ်ပါ