နေ့စဉ်ပြည်တွင်းစျေးနှုန်းများ (MOC)

မှတ်ချက်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ နေ့စဉ်စျေးနှုန်းများကို ကိုးကားထားပါသည်။