နေ့စဉ် FOB စျေးနှုန်း (ရန်ကုန်)

မှတ်ချက်။ ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှ နေ့စဉ်စျေးနှုန်းများကို ကိုးကားထားပါသည်။