နေ့စဉ် FOB စျေးနှုန်း (ရန်ကုန်)

မှတ်ချက်။  ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှ ပေးပို့သော ပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းတို့၏ နေ့အလိုက် FOBပေါက်စျေးများစာရင်း