နေ့စဉ်ပြည်တွင်းစျေးနှုန်း (ဘုရင့်နောင်)

မှတ်ချက်။ ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှ နေ့စဉ်စျေးနှုန်းများကို ကိုးကားထားပါသည်။