စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှသာတင်ပို့ခွင့်ပြုမည့် ကုန်ပစ္စည်းများသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

MPBSMA Office